UC:s källor

Varifrån och hur ofta hämtar UC sin information?

UC:s källor håller högsta kvalitet med marknadens bästa täckning, aktualitet och korrekthet.UC är ledande  vad gällande att lägga till nya datakällor och har som enda kreditupplysningsföretag i Sverige uppgifter om lämnade bostadslån, blanco- och borgenslån, krediter som missbrukas hos banker och kreditmarknadsbolag, daglig bevakning och händelsestyrd uppdatering av koncernregisterinformation, besläktade företag, bokslutsanalys mm.

UC:s källor, uppdaterad 2014-03-03
Uppgift Källa Uppdatering
Namn o adress på fysiska personer Skatteverket/SPAR 5 ggr/ vecka
Civilstånd Skatteverket/SPAR 5 ggr/ vecka
Taxerad inkomst Skatteverket 1 ggr/ år (juni/ aug/okt/dec)
Taxerad inkomst, omräkningar Skatteverket 2 ggr/ månad
Fastighetsuppgifter (taxeringsuppgift) Skatteverket 1 gång per år (okt)
Fastighetsuppgifter (lagfart, inteckning etc) Lantmäteriet 5 ggr/ vecka
Äktenskapsförord Skatteverket Varje vecka
Personlig förvaltare Tingsrätt via PoIT 5 ggr/ vecka
Aktiebolag Bolagsverket dagligen
Styrelse, VD mm i aktiebolag Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Revisorer i aktiebolag Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Händelseuppgifter i aktiebolagsuppgifter (ej beslutade ärenden i Bolagverkets diarium) Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Årsredovisningar aktiebolag, Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Årsredovisningar koncern Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Nyckeltal för olika branscher och storleksklasser UC:s egna beräkningar 9 ggr/ år
Koncernstruktur Årsredovisningar samt källor som tidningsklipp o enkäter Dagligen
Närbesläktade företag UC:s egna analyser Varje vecka
Börsnoterad Börslistor på www 5 ggr/ vecka
Serveringstillstånd Kommuner Folkhälsoinstitutet 5 ggr/ vecka
Certifieringar bl.a. ISO- och EMAS Ackrediterade utfärdade – via www.certifiering.nu 1 ggr/ månad
Tullkrediter Tullverket 5 ggr /vecka
Kunglig Hovleverantör Hovlev.com Löpande
Yrkestrafiktillstånd Länsstyrelser Transportstyrelsen 2 ggr/ månad
Miljösanktionsavgift Kammarkollegiet Löpande
Förkommen ID-handling Förlustanmälan Löpande
Ställda frågor och frågeställare UC Löpande
Sökt/prövad kredit UC:s kunder Löpande
Handels- och kommanditbolag; firma, adress m.m. Bolagsverket och SCB 5 ggr/ vecka
Handels- och kommanditbolag; nya och avregistrerade, firmatecknare, delägare, prokurist, parallell- och bifirma Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Andra företagsformer SCB BASUN Varje vecka
Arbetsställen SCB Varje vecka
Juridisk person/enskild firma, namn och adresser SCB Varje vecka
Juridisk person/enskild firma; namn och adresser Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Juridisk person/enskild firma telefon SCB Varje vecka
Juridisk person/enskild firma telefon TeleAdress Varje månad
Näringsgrenstillhörighet (SNI) SCB Varje vecka
Branschbevakning SKI Var 3e månad
Företagsrekonstruktion och rekonstruktör Kronofogden och tingsrätt, PoIT 5 ggr/ vecka
Enskilda näringsidkare SCB BASUN Varje vecka
Reg. för moms Skatteverket 5 ggr/ vecka
Reg. för F-skatt Skatteverket 5 ggr/ vecka
Reg. för arbetsgivaravgift Skatteverket 5 ggr/ vecka
Företagsinteckningar Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Konkursborgenärer (oprioriterade konkursfordringar) Konkursförvaltare/ tillsynsmyndighet 5 ggr/ vecka
Konkurser och konkursförvaltare Kronofogden och tingsrätt via PoIT 5 ggr/ vecka
Kreditengagemangsuppgifter (beviljade lån/ krediter) Bank, kreditmarknadsbolag, kontokortsföretag Varje månad
Anmärkningar; restförda skatter och avgifter Kronofogden 5 ggr/ vecka
Anmärkningar; tredskodomar Tingsrätt 5 ggr/ vecka
Anmärkningar; konkursansökningar Tingsrätt och Kronofogden 5 ggr/ vecka
Anmärkningar; betalningsförelägganden Kronofogden Varje vecka
Anmärkningar; utmätningsförsök/återtaget gods Kronofogden 5 ggr/ vecka
Missbrukade bankkonton Banker 5 ggr/ vecka
Misskötta krediter och hypotekslån Banker och finansbolag 5 ggr/ vecka
Missbrukade kontokortskrediter Banker, finansbolag och kontokortsföretag 5 ggr/ vecka
Näringsförbud Tingsrätten Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Skuldsaldo Kronofogden Varje vecka
Skuldsanering Kronofogden 5 ggr/ vecka
UC Riskklass UC:s egna beräkningar Dagligen
UC Riskprognos UC:s egna beräkningar Dagligen
UC Betal samarbetande företag Varje månad
Bokslutsrapport och Redovisningskonsult Årsredovisning 5 ggr/vecka
Förklaringar till förkortningar på myndighetsnamn m.m.ABL – Aktiebolagslagen
CSN – Centrala studiestödsnämnden
KFM – Kronofogdemyndigheten
PoIT – Post- och Inrikes Tidningar
SCB – Statistiska Centralbyrån
SCB BASUN – Statistiska Centralbyråns företagsregister
SKI – Statens konjunkturinstitut
SNI – Svensk näringsgrensindelning
SPAR – Statens personadressregister

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.